FutechJSC

Hệ thống thẻ đa năng

Hệ thống thẻ đa năng sử dụng thẻ cho nhiều dịch vụ và mục đích khác nhau như thanh toán căn tin, mua sách, quản lý xe vào ra, mua sắm

Đọc tiếp